برنامه تجربه استان کبک ( PEQ)

برنامه تجربه استان کبک ( PEQ) یک برنامه گزینش مهاجر فوری کارگران ماهری است که ویژه کارگران موقتی است که شغل نیازمند مهارتی در استان کبک دارند یا دانش جویان خارجی که در کبک فارغ التخصیل شده اند یا در شرف فارغ التخصیلی هستند.

 

فاکتورهای گزینش

برنامه گزینش مهاجر استان کبک ویژه دانش آموختگان

این برنامه در صورتی که یک مدرک واجد شرایط در استان کبک اخذ کرده باشید، یا در شرف گرفتن آن مدرک هستید و سطح دانش متوسطی در زمینه صحبت کردن به زبان فرانسه دارید، برای شما مفید است.

برنامه گزینش مهاجر استان کبک ویژه کارگران ماهر

این برنامه در صورتی که یک شغل نیازمند مهارت دارید، در صورتی که حداقل در طول 24 ماه گذشته 12 ماه شغل نیازمند مهارت داشته اید و در صورتی که سطح دانش متوسطی در زمینه صحبت کردن به زبان فرانسوی دارید، برای شما مفید است. تجربه شغلی بدست آمده تحت برنامه تبادل جوانی نیز در نظر گرفته می شود.

فرایند

مرحله 1:

ارسال درخواست برای اخد گزفتن گواهی گزینش مهاجر استان کبک به MIDI

مرحله 2:

صدور گواهی گزینش مهاجر برای متقاضی و هر فرد وابسته پس از ارزیابی کامل توسط MIDI

مرحله 3:

ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

مرحله 4:

بررسی های امنیتی و پزشکی و صدور ویزای اقامت دائم

هزینه ها

هزینه دولتی استان کبک : 773 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 166 دلار کانادا برای هر یک از بسنگان همراه

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 550 دلار کانادا برای همسر، 150 دلار کانادا برای هر فرزند

 

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای هر همسر

هزینه ها

هزینه دولتی استان کبک : 773 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 166 دلار کانادا برای هر یک از بسنگان همراه

 

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 550 دلار کانادا برای همسر، 150 دلار کانادا برای هر فرزند

 

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای هر همسر

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

فرم ارزیابی رایگان